Zero Point Field oftewel het Nul Punt Energieveld
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Door aan het universum te vragen wat je wil, heb je de kans om duidelijkheid te krijgen over wat je wil. Zodra het voor jou duidelijk is, heb je gevraagd.
Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

Het intentie-experiment   The Wave   PSI Buitenzintuigelijk   Law of Attraction
In de laatste paar decennia heeft de kwantum wetenschap ondubbelzinnig aangetoond, dat onze fysische realiteit niet gescheiden kan worden van ons bewustzijn ervan.
Recente wetenschappelijke ontdekkingen hebben vooruitstrevende wetenschappers geïnspireerd om de huidige wetenschap en de oude oosterse esoterische wijsheid samen te voegen.
Het is een feit, dat ieder punt de dimensie “nul” heeft. Vanuit het begrip “nul” worden alle andere dimensies afgeleid. Er is in de dimensie “nul” nog geen sprake van ruimte, sterker nog, in deze dimensie zitten alle andere opgesloten.
Vanuit het nulpunt ten minste twee mogelijkheden en dat zijn:
1e manifestatie en 2e manipulatie van die manifestatie.

Al ruim een eeuw geleden ontdekten pioniers dat zelfs de meest elementaire vorm van materie vibreert en van vorm verandert afhankelijk van de aandacht van haar toeschouwer. Nu in de 21e eeuw wordt er dagelijks meer bekend over de Zero Point Field, het alles omvattende energieveld, dat mens en materie verbindt.


Onlangs waren wij te gast bij Antropia waar onderzoeksjournaliste Lynne McTaggart (bekend bij de lezers van Ode) een workshop gaf over 'Living the Field'. Het ging over de zoektocht naar de geheime kracht van het universum’ en deze toe te passen in je dagelijks leven. Lynne maakte duidelijk  hoe gedachten en intenties effectief kunnen worden aangewend om te bereiken wat je wilt in het leven. Ze deelde de laatste wetenschappelijke inzichten die laten zien dat alles verbonden is met elkaar.
Op zoek naar het hart van de materie – naar het allerkleinste deeltje – ontdekken natuurkundigen de bijzondere eigenschappen en mogelijkheden van dit veld. Het zogenaamde Zero Point.

DE MENING OVER HET BEGRIP NULPUNTENERGIE VAN DIK STUKKIEN
Dik Stukkien is een Yogi, die onder de naam van Mahavir Yogananda lezingen en workshops geeft over Spiritueel Bewustzijn.

Van mijn wiskundige achtergrond uitgaand, is het een feit, dat ieder punt de dimensie "nul" heeft. Vanuit het begrip "nul" worden alle andere dimensies afgeleid. Er is in de dimensie "nul" nog geen sprake van ruimte, sterker nog, in deze dimensie zitten alle andere opgesloten.
Nu zijn er vanuit het nulpunt ten minste twee mogelijkheden en dat zijn:
1e manifestatie
en
2e manipulatie van die manifestatie
Laten we beginnen met de manifestatie, want zonder deze heeft het manipuleren ervan geen enkele zin.

MANIFESTATIE
Als dat ene, wat is, het punt met de dimensie nul, zich wil manifesteren, moet het zich noodzakelijkerwijs opsplitsen in twee volmaakte tegendelen. Hier, in dit verhaal, gaan we er impliciet vanuit, dat zo'n punt bewustzijn heeft. Dit is geen gekke gedachte, omdat we al gezien hebben, dat het "nulpunt" iedere wiskundige dimensie in zich heeft. En aangezien wiskunde zuiver abstract is, is het volledig gelegitimeerd om aan tenminste één van deze dimensies de betekenis van "bewustzijn" te hechten en dus kan deze betekenis ook aan de dimensie nul gegeven worden.
Goed, het "nulpunt" moet zich dus opdelen in twee elkanders volmaakte tegenstellingen, want anders zou er geen evenwicht zijn en dan zou het "nulpunt" het "nulpunt" niet blijven. Het splitst zich op in iets dat "uitzet" (we zetten een patroon uit) en iets dat samentrekt. Dit samentrekken is nu een voor ons onvoorstelbare handeling, maar het is duidelijk, dat zich dat binnenin het "nulpunt" moet afspelen. Technisch gezien gaat het hier dus om zuiver virtuele energie. Het heet virtuele energie, omdat wij ons dat niet voor kunnen stellen, maar moet noodzakelijkerwijs ten grondslag liggen aan elke gedachte.
Het speelt zich kennelijk in de "kern" van dat "nulpunt" af.
Dit vermogen van het bewustzijn, om zich op te splitsen in twee volmaakte tegenstellingen, wordt ook wel het "denkvermogen" genoemd. In het sanskriet heet dit vermogen "manas". Daar komt ook het woord "mens" vandaan. Wat wij een "mens" noemen is dus een wezen, dat het vermogen heeft om te kunnen denken, om gedachtenvormen op te kunnen bouwen. In het woord "manas" zit ook het woord "man", maar ook het franse woord "main", wat "hand" betekent, komt er vandaan.
Hier vanuit gaande betekent het woord manifestatie dus niets anders dan "de gedachte vast zetten".
Alles wat wij met onze zintuigen waarnemen is dus kennelijk niets anders dan vastgezette gedachten.  Nu we weten wat manifestatie inhoudt, kunnen we naar het tweede deel:

MANIPULATIE VAN DE MANIFESTATIE
Ook het woord manipulatie is weer afgeleid van het woord "manas" en letterlijk betekent het begrip "manipulatie van de manifestatie" dan "door het denken te veranderen, veranderen de vastgezette gedachten". Dat betekent dus óók letterlijk, dat onze zintuiglijke waarneming verandert, wanneer we onze gedachten over de wereld om ons heen veranderen en óók, dat ziekteverschijnselen veranderen wanneer we ons niet meer druk maken om deze verschijnselen en ons "volledig", dus met alles wat in ons vermogen ligt, richten op wat we wél willen. Het grootste "struikelblok" in de manipulatie van de manifestatie is onze gehechtheid aan onze zintuiglijke waarneming.
Waarneming en aandacht.
Een belangrijk onderdeel om te onthouden, is dat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen waarneming en aandacht. In bijna alle gevallen zit de aandacht gevangen in de waarneming en de reclamemakers weten hier alles van en maken daar dan ook gretig gebruik van.
Het vergt over het algemeen de nodige training om de aandacht los te koppelen van de zintuiglijke ervaring. Werkelijke genezing, dus niet de door onze gezondheidszorg toegepaste symptoombestrijding, maakt gebruik van het loskoppelen van deze twee.
Stel je voor, dat jij je helemaal los maakt van je zintuiglijke waarneming. Wat blijft er dan nog over??
Correct!!!!

NIETS.

Ons bewustzijn heeft zich weer volledig teruggetrokken in het "nulpunt" en heeft daarmee weer de beschikking gekregen om alles te manifesteren wat het maar wil.
Laten we even naar een concreet voorbeeld gaan kijken.
Als Jan van a naar b wil gaan, heeft hij verschillende mogelijkheden van vervoer. Hij kan de auto nemen, of de trein, hij kan gaan lopen of fietsen, noem maar op.
Waar het op neer komt, is dat hij een andere zintuiglijke ervaring wil hebben dan even tevoren. Dus, in plaats van de ervaring thuis te zitten bijvoorbeeld, wil hij de ervaring hebben om in de sportschool te zijn.
Dit is niets anders dan een verandering in de zintuiglijke waarneming.
Bovengenoemde gehechtheid is inderdaad letterlijk een struikelblok. Het belemmert ons om een "onmiddellijke" verandering (dus een verandering zonder gebruik te maken van middelen) van de zintuiglijke waarneming te bewerkstelligen.
Er is een zeer aangename bijkomstigheid in het loslaten van de zintuiglijke waarneming . Jouw waarneming is dan wel teruggegaan naar "niets", maar we hebben gezien, dat er twee kanten aan de medaille van de manifestatie zitten.
Het is niet onredelijk om aan te nemen, dat alle gedachten reeds aanwezig zijn, in plaats van dat de gedachten gecreeerd worden. Dat heeft dan als consequentie, dat ook de virtuele energie reeds aanwezig moet zijn. Maar deze virtuele energie moet dan ook onbeperkt zijn.
In zijn meest ideale vorm betekent dit verhaal dus, dat er van alles veranderd kan worden, zonder dat er gebruik wordt gemaakt van middelen uit de reeds gemanifesteerde wereld.
Dit wordt schitterend beschreven in het boek "Meesters van het Verre Oosten" van Baird T. Spalding, maar ook in de boeken van Carlos Castaneda, waar Carlos beschrijft, hoe hij van een berg een ravijn in moet springen en een nieuwe wereld aanéén gelijnd moet hebben voordat hij beneden is, want anders valt hij te pletter.
Iemand die zo in de wereld kan staan is dus niet van de wereld, maar wel in de wereld van de verschijnselen aanwezig met zijn bewustzijn.
Elke andere verandering van de manifestatie, anders dan de bovengenoemde, is derhalve een verandering van de zintuiglijke waarneming met gebruikmaking van de energieën van de wereld en dus niet vrij en niet zelfstandig.
Andere uitdrukkingen hiervoor zijn parasitair en vampiristisch.
De gangbare manier zorgt er dus voor, dat wij, om te kunnen leven, afhankelijk blijven van de wereld om ons heen. En dat deze wereld zich voortdurend in een andere gedaante aan ons voordoet, komt dan omdat er een bewustzijn is, dat een meer omvattend geheel bevat dan het bewustzijn dat wij tot onze beschikking hebben.
Dit betekent dus, dat we de keuze hebben om onze energievoorziening op een alternatieve manier uit de wereld der verschijnselen te halen, dus b.v. direct uit zonlicht of uit de wind of iets dergelijks, maar dit blijft parasitair, omdat het een middel is vanuit de gemanifesteerde wereld en niet vanuit het dimensieloze nulpunt.
Ook allerlei technische snufjes om uit een hogere dimensie energie te halen zijn parasitair, ook al gaat dat via het nulpunt. Bovendien is dit een omweg. Bewustzijn van een lagere naar een hogere dimensie kan alleen maar plaats vinden via het nulpunt.

Want de enige manier om niets aan de bestaande wereld te veranderen en toch in de bestaande wereld aanwezig te zijn en te manipuleren met de manifestatie is het opgeven van alle gehechtheid aan de zintuiglijke ervaring en het compleet opbouwen van een nieuwe wereld. Er vinden dan geen andere verschuivingen in de wereld plaats dan de door jou voorgestelde in overeenstemming met wat j¡j zintuiglijk wilt ervaren, enkel door een verandering van de gerichtheid van de aandacht.
Manifestatie is alleen mogelijk als er onderscheid gemaakt wordt. Manifestatie is dus een proces waarbij het verschilsdenken een centrale rol speelt. De meest primaire tweedeling is de opsplitsing in iets dat volmaakt licht is en opstijgt en iets dat volmaakt zwaar is en neerdaalt.
Het lichte deel kun je ook opvatten als uitgezet naar alle richtingen en het zware deel als ingekrompen vanuit alle richtingen. Als er heelheid bestaat, moeten deze twee polen elkanders volmaakte tegengestelde zijn, anders heffen ze elkaar niet op en als ze elkaar niet opheffen is er geen heelheid.
Een volgende tweedeling die gemaakt kan worden is dat het lichte deel patronen vormt en het zware deel datgene wat de patronen vult, zodat het totaal een zichtbare, c.q. tastbare verschijning vormt in de zintuiglijke "uitwendige" wereld. Vgl. een opblaasboot, die als hij nog in de doos zit , het patroon in zich heeft, maar de inhoud, waardoor het geheel zichtbaar wordt, nog mist. De inhoud, de materie, in dit geval de lucht, zorgt ervoor dat het reeds aanwezige patroon vorm krijgt.
Aangezien alles de neiging heeft om naar zijn oorspronkelijke staat terug te keren, zal het patroon van nature de neiging hebben om samen te trekken en daardoor een neerdalende, samentrekkende kracht vormen.

Evenzo zal de materie van nature de neiging hebben om uit te zetten en een opstijgende ruimte vullende kracht vormen.
Alle teksten van Mahavir Yogananda zijn Goddelijke teksten met het volgende als uitgangspunt:

o    Er bestaat slechts Eén,
o    Er is overvloed voor Ieder-Eén.
o    Ultieme vrijheid is het ultieme Leven.

Ieder beperkend recht, zoals patentrecht, octrooirecht en auteursrecht zijn gegrondvest op het gevoel van gebrek en dus zijn ze demonstraties van angst en veroorzaken verdeeldheid.
Derhalve zijn er aan deze teksten géén andere rechten verbonden, dan dat deze teksten onbeperkt gekopieëerd, uitgegeven en doorverteld mogen worden, zónder voorafgaande toestemming van wie dan ook.

Vandaag de dag is Nulpuntenergie een hot item. Met de al maar hoger wordende brandstof, lees olie en gas prijzen, is de roep naar andere energiebronnen luider dan ooit.p>
Vele alternatieven zijn al bedacht, bio-energie, zonnecellen en ga maar door.
Een andere groep onderzoekers houdt zich bezig met een fenomeen dat zou toebehoren aan een veld dat alles doordringt en waarvan de energie in onbeperkte mate aanwezig zou zijn. Zij refereren vaak aan Nicola Tesla, de grootste geleerde die de mensheid volgens velen ooit gehad heeft. Er is 1 ding zeker, en dat is dat veel hedendaagse elektrische en elektronische apparatuur zijn oorsprong vindt in uitvindingen van Tesla.
Een onderzoek dat door de huidige reguliere "wetenschap" honend van de tafel geveegd wordt, met als argument dat het de Wet op Behoud van Energie aan zou tasten.
Gelukkig voor velen, maar helaas voor de gevestigde "wetenschap", met de daaraan gelieerde oliebusiness, het einde van die overheersing is nabij.
Nulpuntenergie is een feit. En zogenaamde "overunity" generatoren komen eraan. En dat zonder de Wet van Behoud van Energie aan te tasten. Die wet kan immers niet aangetast worden als die Nulpuntergie een alles doordringende toestand/substantie/energie is, die in onbeperkte mate aanwezig is?
En dat die Nulpuntenergie in onbeperkte mate aanwezig moet zijn, moge uit het volgende blijken.
Het aantonen van dit fenomeen gebeurt zuiver abstract, dus niet op proefondervindelijke basis.
Wiskundig gezien heeft het Nulpunt, ook wel de Oorsprong genoemd, de dimensie 0. Vanuit deze dimensie zijn alle andere op te bouwen.
Maar zodra we de eerste dimensie creëren vanuit het Nulpunt, moeten we ergens een punt definiëren welke gerelateerd is aan dat Nulpunt. Zonder dit heeft geen enkel punt betekenis. Het "gevolg" is, dat deze 2 punten een relatie hebben tot elkaar en elkaar in die relatie verwekken. Of zoals de vader pas geboren wordt als de zoon geboren wordt. Zonder zoon is er geen vader.
Ze hebben dus dezelfde eigenschappen, namelijk dat zij elkaar verwekken. In dit stadium zijn de beide punten dus geheel en al identiek en is vanuit elk punt weer hetzelfde mogelijk.
Dit betekent dus dat alle punten, in welke dimensie ook, allemaal identiek moeten zijn.
Dit is het eerste deel van het betoog.

Alle punten in elke dimensie zijn identiek.
Nu ga ik aantonen dat er in tenminste 1 punt een onbeperkte hoeveelheid energie aanwezig moet zijn.
Besef in dit betoog terdege dat de dimensie Nul geen enkele afmeting heeft. Dus niet oneindig klein en ook niet oneindig groot, niet eindig klein en ook niet eindig groot. Afmetingen, van welke orde ook, zijn niet van toepassing in het Nulpunt.
Maar wanneer er vanuit het Nulpunt, dat alles in zich heeft, iets opgebouwd gaat worden dat in de ons zichtbare wereld tot aanschijn komt, kan dat alleen maar bij de gratie van tegengestelden. Want zonder onderscheid is er geen waarneming mogelijk en zonder waarneming kan er geen sprake zijn van enig bestaan.
Het Nulpunt moet zich daarvoor opsplitsen in twee elkaars volmaakte tegenstellingen. Anders blijft het Nulpunt het Nulpunt niet en we hebben gezien dat dit Nulpunt alle dimensies in zich heeft. Dit is het tweede deel van het betoog.
Voor waarneming en dus bestaan moet het Nulpunt zich opsplitsen in twee volmaakte tegenstellingen.
De meest basale tegenstelling bestaat uit: uitzetten en samentrekken.
Alles wat waarneembaar is heeft als achtergrond een patroon, een gedachte.
Gedachten, patronen worden uitgezet. Maar iets dat uitgezet is heeft de neiging om weer samen te trekken. Alles wil terug naar zijn Oorspronkelijke Toestand.
Dus wat "uitgezet" is heeft als neiging "samentrekken".
Maar omdat er een patroon is uitgezet, moet daar een reactie tegenoverstaan van samentrekken. Zowel het uitzetten als het samentrekken gebeuren in het Nulpunt. Dit kan immers, daar het Nulpunt elke dimensie in zich heeft en het begrip "afmeting" niet van toepassing is.
Nu heeft dat wat samengetrokken is, de neiging dat het uitzet.
Dus dat wat "samengetrokken" is heeft als neiging "uitzetten"
Vergelijk een en ander met een opblaas boot. Als de boot nog in de verpakking zit is het niet mogelijk om te weten dat er een boot in de verpakking zit. Je kunt het hoogstens zien aan het plaatje op de verpakking. Het is het patroon dat reeds aanwezig is, een tot uitvoering gebrachte gedachte. Maar zonder dat ding op te pompen is het niets. De vorm en de functie krijgen pas zin als de uitzettende energie van de overmaat lucht, de boot tot aanschijn doet komen.
Zo ook met alle gedachten. Dus bij elke gedachte hoort noodzakelijkerwijs een tegenpool van uitzettende energie, die de gedachte ondersteunt.
Dit is het derde deel van het betoog.

Bij elke gedachte hoort noodzakelijkerwijs een tegenpool van uitzettende energie, die de gedachte ondersteunt.
Nu zijn er twee richtingen die we op kunnen.
1.    er waren geen gedachten maar die worden geschapen en
2.    gedachten worden niet geschapen maar zijn er al, alleen misschien nog niet binnen ons waarnemingsvermogen.
Voorstel 2 is het meest waarschijnlijke, daar in het Nulpunt alles reeds aanwezig is, dus ook alle gedachten. Hoe het komt dat gedachten tot bewustzijn doordringen is een kwestie van concentratie. Concentratie is immers hetzelfde als Eénpuntig gericht zijn. En dit Eénpuntig gericht zijn moet dan noodzakelijkerwijs een reactie vanuit dat Punt tot gevolg hebben.
Concentratie is een samentrekkende handeling en moet dus een uitzettend iets tot gevolg hebben. En zoals we gezien hebben, worden patronen en gedachten uitgezet.
Dit is het vierde deel van het betoog.

In het Nulpunt zijn alle gedachten in onbeperkte mate reeds aanwezig en moeten derhalve ondersteund worden door de daar bijbehorende uitzettende energie. En die moet dan dus ook in onbeperkte mate aanwezig zijn.

Uit deze vier delen van het betoog volgt dan de eindconclusie:
In elk Punt, van welke dimensie en ruimte dan ook, moet een oneindige hoeveelheid energie zitten met de neiging tot uitzetten. Die energie is nooit zichtbaar, maar ondersteunt elke gedachte zodat de gedachte zichtbaar wordt.
Het gevolg is, dat Nulpuntenergie bruikbaar wordt als het juiste patroon gevonden wordt.

De wijze om dit te bereiken is Concentratie van het Verlangen. Dit heeft tot gevolg dat een stroom van gedachten, die overeenkomen met het Verlangen, vanuit het Nulpunt zichtbaar worden. En dan is het zaak om daar de juiste uit te halen.

Hoe sterker de concentratie, hoe minder de ruis en hoe beter het resultaat.

Veel succes.
Dik StukkienDE WERELD IS ÉÉN, NU WIJ NOG

Het veld beschrijft de wetenschappelijk ontdekkingen die verwijzen naar een verenigd concept van het universum, een die geest en materie verenigd, de klassieke Newtoniaans wetenschap met de kwantum fysica, en als belangrijkste wetenschap en religie. Het onderwerp is het nulpuntsveld, de zogenaamde ‘dode ruimte’ van microscopische vibraties in de ruimte als binnenin en tussen de fysieke objecten op aarde. Deze velden, zo beweert McTaggert, vormen een ‘spinnenweb van energie uitwisseling’ die alles met elkaar verbinden in het universum; ze controleren alles van cellulaire communicatie tot aan de werking van het brein, en ze kunnen gebruikt worden als onbeperkte brandstof, voor levitatie, buitenzintuiglijke waarneming, spirituele genezing en nog veel meer.klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp
Share |
Voor meer informatie over nulpuntenergie leze men de website van Frank Bonte:
http://nulpuntenergie.net/blog/wat-is-nulpuntenergie/.