Gnostiek
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Gnosis is eeuwenoude wijsheid die destijds door de katholieke kerk in de ban werd gedaan.
Egyptische monniken stopten, naar wij nu vermoeden, hun oude geschriften in stenen kruiken en verborgen ze. In de vorige eeuw werden ze teruggevonden in een grot bij Nag Hammadi.
De geschriften zijn intussen ook in het Nederlands vertaald.
Het blijkt dat deze kennis ook in de soefistische stroming van de islam bewaard is gebleven. De islam is meer dan een oproep tot jihad, strijd.
Wat zijn die inzichten? Wat betekenen ze voor onze tijd?

De Goddelijke Vonk
Cruciaal in de gnostiek is de opvatting dat het goddelijke niet ergens ver weg is en dat er een priesterkaste nodig zou zijn om Hem te bereiken. Daarom bestreed de kerk dit inzicht zo fel met geschriften en brandstapel: het zou haar macht aantasten. In iedere mens is een goddelijke vonk aanwezig als kern van de mens. Het goddelijke – het Koninkrijk Gods - is in ons en vlak om ons heen. De kunst is er oog voor en oren naar te hebben.

Die kleine goddelijke vonk vraagt aandacht en ontwikkeling tot een vuur, een licht, "kennis van het hart" ofwel kennis van binnenuit, zoals de gnosis wel wordt omschreven. De vonk, dus de mens, wil terug naar waar hij vandaan kwam, terug naar God. Daartoe is er een lange weg te gaan, "Het Pad", vermeld in de Qur’an. In het Arabisch betekent het woord "pad", at-tariqa, vooral "het pad naar God, het pad terug, omhoog".letterlijk: het pad naar de bron. In de Qur'an overheerst het laatste type pad, in de gnostiek en het islamitisch soefisme het eerste type. Beide paden voeren de mens terug naar zijn bron, naar God, waar hij vandaan komt.
Het is het pad dat wij als mens en als mensheid te gaan hebben sinds onze geboorte als mensheid en als mens, geleid door innerlijke wijsheid - niet door religieuze autoriteiten. Waar het door wetten en voorschriften 'rechtgebaande' pad bedoeld wordt, staat as-sha'ria,
Het goddelijke is al in de mens, terwijl het beeld dat de mens van het goddelijke had steeds menselijker werd: van grillige en meedogenloze natuurgoden tot een liefhebbende vader. Gelijktijdig nam de mens zijn lot meer en meer in eigen hand en werd in die zin dus meer goddelijk. Dit kon zonder tussenkomst van een priesterkaste. De RK Kerk was hier dus niet blij mee en verbood die geschriften.

Markant genoeg is het verdwijnen en hervinden van de gnostische kennis al vele eeuwen geleden - we weten niet hoeveel - voorspeld door Hermes Trismegistos, de mythische Egyptische ‘drievoudig grote’ wijze (bron: Slavenburg 2003):
De gnostiek gaat in haar scheppingsmythe en kosmologie nog wat stappen verder terug. God, een geest vol niet ‘geëmaneerde’, niet verwerkelijkte energie, voelde zich toch wat eenzaam.
Hij schiep zich een metgezel, Sophia (‘Wijsheid’), voorgesteld als een vrouw, later als de Heilige Geest, voor de kerk uiteraard een man. Samen schiepen zij zich een Zoon die op Zijn beurt scheppingskracht had. De leer van de Heilige Drievuldigheid, die de islam overigens niet kent, heeft zijn wortels in de gnostiek. De drievoudigheid van God, en dus die van de mens, wordt veelvuldig benadrukt. De Zoon ging scheppen en er ontstond een ‘hofhouding’ van puur geestelijke wezens die op hun beurt scheppingskracht hadden, goddelijke wezens en engelen. Een eigenwijs goddelijk wezen, De Demiurg, ook hoofdarchont of Jaldabaoth genoemd, de schepper, heeft in de gnostische scheppingsmythen de mens geschapen. De Demiurg is een zoon van Sophia die zij geschapen heeft buiten God's medeweten om, althans dat dacht zij. Zij verbande hem naar een lichtende wolk, in de hoop hem voor God te verbergen. Het was deze lichtende wolk die met de Ark van het Verbond meereisde met het Joodse volk, met in die wolk de god van het oude testament die van zichzelf zegt "een jaloerse en naijverige god" te zijn, die geen enkele godheid naast zich duldt  zoals Jaweh en Allah doen. De Echte God is niet jaloers, aldus de gnostiek. Hij zaait geen
tweedracht, Hij is De Ene, de Eenheid.

Een eigenwijs goddelijk wezen, De Demiurg, ook hoofdarchont of Jaldabaoth genoemd, de schepper, heeft in de gnostische scheppingsmythen de mens geschapen. De Demiurg is een zoon van Sophia die zij geschapen heeft buiten God's medeweten om, althans dat dacht zij. Zij verbande hem naar een lichtende wolk, in de hoop hem voor God te verbergen. Het was deze lichtende wolk die met de Ark van het Verbond meereisde met het Joodse volk, met in die wolk de god van het oude testament die van zichzelf zegt "een jaloerse en naijverige god" te zijn, die geen enkele godheid naast zich duldt zoals Jaweh en Allah doen. De Echte God is niet jaloers, aldus de gnostiek. Hij zaait geen tweedracht, Hij is De Ene, de Eenheid.


Zeven stadia te gaan:

Hier volgen die zeven stappen, die overigens in de gnostiek niet gezien worden als 'het rechtgebaande pad' van de Qur'an, maar eerder als een cyclisch te doorlopen proces. Markant genoeg zijn deze stappen ook te herkennen in de psychotherapie zoals Carl Rogers die beschrijft.

De eerste stap is het zich bewust worden en goed leren kijken, d.w.z. door de uiterlijke schijn heen het wezen der dingen, mensen en kosmos leren zien. Ook Plato zegt dit. Probeer door het (lastige) uiterlijke gedrag heen te kijken en de kennelijk belangrijke boodschap vanuit het innerlijk te verstaan. 

De tweede stap is: stil zijn en het ego en het rationele verstand wat bescheidenheid aanleren, zelfbeheersing en ascese. Zo ga je open staan voor wat er dan komt, van binnen of van boven – in de gnostiek is dat hetzelfde. Open staan voor belevingen als zich deel weten van een groter geheel, ook voor verwondering, voor schoonheid en beseffen dat we niet alles kunnen bevatten met ons verstand. Het boeddhisme is hier sterk in. De ‘Cursus in wonderen’ leert het..

De derde stap is de strijd, al-jihad, de innerlijke inspanning: leren om te gaan met de donkere krachten van jezelf en in jezelf, de schaduwkant. Jung heeft hier veel zinnigs over gezegd. Zonder de eerste twee stappen te hebben afgelegd ga je projecteren en loopt het mis of op rampen uit. De ware jihad is een strijd met jezelf. 

In de vierde stap kun je dan open gaan staan voor de kosmische en innerlijke krachten en daarmee bijvoorbeeld leren helen, dus mensen genezen, onderwijzen of helpen.

In de vijfde stap leer je leiding te geven als een wijze leraar, gids, vorst of profeet. Koningen werden geacht deze stap bereikt te hebben.
Profeten gingen nog een stap verder:

In stap zes komt er ruimte voor visioenen zoals al-israa’, de nachtreis van de profeet in Sura 17 van de Qur’an, die van de profeten in het oude testament of die van Johannes in de Openbaring.
Zover ben ik nog niet, al sta ik open voor wat mijn nachtreizen, mijn dromen, mij te vertellen hebben. Kennelijk is de mensheid ook nog niet zo ver.

Tenslotte is er dan de eenwording met De Ene. Ook het boeddhisme en hindoeïsme spreken hiervan.
Bram Moerland geeft Gnostiek in Utrecht. 
Het eerste jaar is een afgerond geheel, en dient ter kennismaking met de gnostiek als spirituele traditie.
Het tweede en derde jaar vormen samen een eenheid.
Doel van het gnostieke spirituele pad is om een creatieve vormgever te worden van je eigen deelname aan de wereld, vanuit de verbondenheid met de werkelijkheid in jezelf. Maar wat is dat, de werkelijkheid in jezelf? Om die te ontdekken moeten we de tekenen van onze biografie leren verstaan. Allerlei ervaringen kunnen we leren herkennen als een richtingwijzer naar de kern van je innerlijk verlangen. Welke talenten heb je om daaraan te kunnen voldoen?

Voorspeld door Hermes

"Heilige boeken, […]
weersta de tand des tijds
en blijf ongezien en onopgemerkt
voor allen die de vlakten van dit land doorkruisen,
tot het moment waarop de oeroude hemel
zielen voort zal brengen die u waardig zijn."


Het Goddelijke is in ons
Uit het Evangelie van Thomas
Wie oren heeft, hore!
(Logion 96)

[…H]et Rijk, het is het binnenste
en het is het buitenste van u.
(Logion 3)

Klief het hout en ik ben daar.
Heft de steen, daar zult ge mij vinden. (Logion 77)


Als ge van twee één zult maken
en het binnenste als het buitenste
en het buitenste als het binnenste
en het bovenste als het onderste
[…]
dan zult gij het Rijk binnengaan.
(Logion 22)Gnosis: kennis, bewustzijn


klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp