Boeddhisme & Dalai Lama
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Vier dagen lang was hij in Brussel, voor een driedaagse praktijkgerichte lezing en een Amitayus-initiatie  op de site van Tour & Taxis. Je hoefde geen boeddhist te zijn om het te kunnen volgen. Het centrale thema het non-dualistische denken in combinatie met mededogen en wijsheid.
Hij is het religieuze hoofd van de Tibetaanse boeddhisten en in zekere zin ook hun politieke leider. Zoals je ongetwijfeld weet is hij gevlucht uit Tibet in 1959, toen de Chinese communisten dit land in bezit namen. De term Dalai Lama (letterlijk: Dalai: oceaan en Lama: goeroe, leraar) duidt niet één enkele persoon aan, maar wel een lijn van elkaar opvolgende leiders. Deze opvolging gebeurt niet door vererving of verkiezing, maar door wedergeboorte. Men gelooft dat elke Dalai Lama de wedergeboorte van zijn voorganger is.
De Dalai Lama is een heel attente man vol energie. Hij is eenvoudig en hartelijk en hij sprak open en oprecht. Hij is een religieus leider, een geleerde en ook een man die heel zeker een opmerkelijke monastieke vorming heeft genoten.

Annemiek  schrijft in haart weblog de volgende mooie zinnen:
'Letterlijk en figuurlijk een bedrijfshal was als luistercentrum die trapsgewijs van hoog naar een lager gedeelte liep waarop een enorme zetel was geplaatst.
Op die zetel nam de dalai lama via een blauw opstapje plaats en ik moest opeens denken aan een kind op een veel te grote stoel.
Hij was zo nu en dan verlegen en dat gevoel voelde vreemd zo ontwapenend bekend zo gewoon mooi.
Hij voelt zich doorgever alles behalve verheven, zo ik het heb ervaren dat vond ik wonderlijk mooi , zeer ontroerend mooi want dit voelde goed en sereen puur voor zo ver je dat kunt ervaren, zo heb ik het ervaren. De Dalai Lama heet eigenlijk: Tenzin Gyatso.
Hij is de veertiende in een rij en is een op gevoel oordelend warm mens met veel wijsheid en humor. Hij droeg de hele dag , zondag een zonneklep ik zal het nooit vergeten dat beeld en zijn ogen die onder die rand door blikten als een kind dat leven simpel heel helder vindt.'

De Dalai Lama gaf onderricht over de Middenweg van Nagarjuna, een Zuidindiase boeddhistische meester uit de eerste of tweede eeuw westerse jaartelling. Hij onderwees aan de grote boeddhistische universiteiten in Noord-India. Er is waarschijnlijk, nadat Sakhyamuni Boeddha over de aarde ging, geen groter cultivator/geleerde geweest dan Nagarjuna. Zijn geschriften liggen aan de basis van de grootste boeddhistische stromingen die er na die tijd zijn gekomen.

1    Hoofdstuk 1    Oorzakelijkheid        vr 2 juni 's ochtends
2    Hoofdstuk 26    De twaalf schakels     vr 2 juni 's middags
.                                                za 3 juni 's ochtends (vanaf vers 8)
3    Hoofdstuk 18    Het zelf              za 3 juni 's middags
.                                                    zo 4 juni 's ochtends
4    Hoofdstuk 22    De Boeddha           zo 4 juni 's ochtends
5    Hoofdstuk 24    De boeddhistische leer  zo 4 juni 's middags


Deze Leer (Mulamadhyamakakarika’s) die hij onderwees is:

Het Pad dat leidt naar spiritueel inzicht en Wijsheid (de Vier Edele Waarheden),
De Middenweg tussen de filosofische en religieuze stellingen van nihilisme (aangezien er niets blijvend te vernietigen valt) en eternalisme (aangezien nergens in het ‘zelf’ en elders een eeuwig levende ‘ziel’ te vinden is)
Het principe van niet-dualisme, het vermijden - of opheffen - in de levenswandel en -wijze van alle tegenstellingen, uitersten, extremen die niet naar het  nirvana leiden.

Wat is de Middenweg niet?
Geen doel op zichzelf, geen gedragscode noch een lijst van geboden en verboden.

Naar wat verwijst de ‘Middenweg’?
Naar het Edele Achtvoudige Pad, dat leidt naar spiritueel inzicht en Wijsheid.

Wat zijn de Vier Edele Waarheden?
(1) De vaststelling (van de symptomen) van het lijden,
(2) De oorzaken van het lijden,
(3) De opheffing (van de oorzaken) van het lijden,
(4) De weg (het pad) die voert naar de opheffing van het lijden.

Wat is het doel van de Vier Edele Waarheden?
De wezens bevrijden uit het lijdensbestaan en de Verlichting verwezenlijken.

Is er een oorzakelijk verband tussen de Vier Waarheden?
Ja, het zijn twee paren van oorzakelijke omstandigheden, oorzaak-en-gevolg:

oorzaak en gevolg van het lijden en
oorzaak en gevolg van de opheffing van het lijden
Wat wordt hier bedoeld met ‘lijden’?
Alle vormen van existentieel lijden: het lijden onder pijn, onder verandering en onder mentale conditioneringen, patronen, vormingen

Wat zijn de oorzaken van het lijden?

Het ontstaan van het lijden: het is de dorst (begeerte) die steeds een nieuwe existentie zoekt, die met vreugde en hartstocht gepaard gaat, nu hier, dan daar behagen scheppend, namelijk de dorst naar zinnelijke lust, de bestaansdrift, de welzijnsdrift’.

Met andere woorden, de oorzaken van het lijden liggen in ons ‘zelf’.  (de vijf componenten van de persoonlijkheid)  Een boeddha is vrij van existentieel lijden. Hij of zij heeft een geesteshouding en levensvoering ontwikkeld die volledig vrij is van afkeer, verzet en ontkenning van de grote existentiële realiteiten. Hij/zij treedt ze onbevreesd tegemoet en heeft er zich mee verzoend.

Hoe wordt het lijden opgeheven?
Opheffing van het lijden: het is het volkomen opgeven, verwerpen, afleggen en verdrijven van deze dorst, hem geheel en al opheffen’.

En wat is dan de Weg die naar de opheffing voert?
De weg die tot de opheffing van het lijden voert: het Edele Achtvoudige Pad, te weten: juist inzicht, juiste gezindheid, juiste woord, juiste daad, juist levensonderhoud, juiste inspanning, juiste achtzaamheid, juiste geestesconcentratie’.

Wat zijn de ‘vijf componenten’?

Deze componenten (groeperingen, ‘aggregaten’ of  ‘verzamelingen van gehechtheid’) zijn een combinatie van altijd veranderende fysieke (lichamelijke), mentale (geestelijke) en psychische factoren (elementen, energieën) die ononderbroken en nauwgezet op elkaar reageren en samen als existentiële persoonlijkheid (als een ‘zelf’) ervaren worden. Deze componenten mogen niet verward worden met onze ‘vijf zintuigen’!

Waarom is nu het Boeddhisme zo aangrijpend?
zelfkennis. Dat is het begin. Vervolgens gaat het om de vraag hoe je op grond van zelfkennis kunt komen tot zelfsturing, tot beheersing van je eigen gedrag, tot het meester worden over je zelf. Het gaat er daarbij om dat je niet de omstandigheden, de wereld om je heen, andere mensen,  bepalen wie je bent. Het gaat er ook niet om dat je emoties of  gedachtepatronen je bepalen, het gaat er om dat je door bewust en onafhankelijk te kiezen jezelf stuurt, zoals een wagenmenner zijn paarden. De contemplatieve psychologie wordt ook wel Boeddhistische psychologie genoemd omdat ze in de Boeddhistische traditie staat.


Wij steunen het ICT.
Steun het International Campaign for Tibet, het zet zich sinds 1988 in om de mensenrechten en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk te bevorderen. ICT heeft kantoren in Washington D.C., Amsterdam en Berlijn. Voor meer informatie klik op het logo hiernaast.


en Huy, verzorgt hij Nederlandse en Franse vertalingen van Tibetaanse boeken en onderrichtingen, o.a. van Lama Karta. Hij is directeur van de Uitgeverij Kunchab, redigeerde het boek De stem van Tibet en werkt mee aan verschillende publicaties over multiculturele opvoeding, de geweldloosheid en de boeddhistische filosofie. Als leraar Franse taal (romanist) staat hij ook in het secundair onderwijs. Frans Goetghebeur kent het Tibetaans Boeddhisme als geen ander en is een veelgevraagd spreker over de aspecten eigen aan de integratie van het Boeddhisme in de Westerse cultuur.
Het is een contemplatieve psychologie. De contemplatieve psychologie is de tegenhanger van het behaviorisme. Het behaviorisme beschouwt de menselijke psyche als een black box waar je niet in kunt kijken. Zij kijken alleen naar uiterlijk waarneembaar gedrag. De contemplatieve psychologie houdt zich juist bezig met die ‘black box’. Door zelfonderzoek, door je eigen innerlijke wereld te verkennen en onderzoeken, leer je de menselijke geest kennen, zo is het uitgangspunt. De methode om dit te onderzoeken heet 'introspectie', d.w.z.: zelfonderzoek door 'naar binnen te kijken', door na te gaan wat zich in jezelf afspeelt. Door naar je eigen geest te kijken leer je de menselijke geest kennen. Je kunt zo ontdekken wat zich allemaal in je geest voordoet, wat je allemaal denkt en voelt. Ook leer je kijken naar je eigen woorden en daden, naar je gedrag. Je gaat daarbij na wat de innerlijke processen zijn die zich afspelen, en waarvan je je in eerste instantie maar heel beperkt bewust bent. De contemplatieve psychologie houdt zich bezig met de methodiek van dit zelfonderzoek:  hoe je kun je komen tot
De Nederlandse vertaling werd tijdens deze dagen verzorgd door de heer Frans Goetghebeur, hij is nationaal voorzitter van de Boeddhistische Unie van België, stichtend lid van verscheidene interreligieuze organisaties en volgt van dichtbij de integratie van het Boeddhisme in België. Sinds meer dan twintig jaar verbonden aan de Tibetaanse instituten van Schoten, Brussel
Het liefst zouden we alleen maar gelukkig zijn, maar geluk is niet altijd makkelijk te bereiken. En als we geluk ervaren dan duurt het vaak maar kort.
Dagelijks worden we geconfronteerd met ongemakken en vervelende ervaringen die wij, of de mensen in onze omgeving, moeten ondergaan. Pas als we ons echt bewust worden van de onplezierige kanten van ons bestaan, zullen we gemotiveerd raken om er iets aan te veranderen. We zullen op zoek gaan naar de oorzaken ervan en methoden willen toepassen om onszelf ervan te bevrijden.
Om daarvoor het nodige doorzettingsvermogen en enthousiasme te kweken, moeten we waardering krijgen voor het eindresultaat: de totale bevrijding, een staat waarin het lijden definitief is opgeheven en het geluk blijvend en intens is?


Samsara (Sanskriet en Pali), letterlijk "in cirkels ronddraaien", is in het boeddhisme de cyclus van dood en wedergeboorte (Het is de reis door de 'cyclus van bestaan') zonder begin en zonder eind, onder invloed van begoocheling en karma en vol met lijden.

De aanwezigheid van de mentale staten van verlangen (begeert), aversie (irritatie) en ignorantie (verwarring) vormen een belangrijk aspect van het bestaan in samsara. Gevangen zijn in het rad van samsara wordt veroorzaakt door drie ongezonde psychische fenomenen: haat, hunkering en zelfbedrog.

Het boeddhisme laat ons zien dat alle dingen in het leven hun eigen cyclus van


opeenvolgende veranderingen hebben. Alle verschijnselen komen uit iets voort en zijn op zich weer de oorzaak van een nieuw verschijnsel. Zo kennen we de kringloop van het water.

Zo is er ook de kringloop van het leven. Ook het menselijk bewustzijn is niet zomaar uit het niets ontstaan, ook verdwijnt het niet op het ogenblik van de dood. Het bewustzijn kent geen oorsprong of einde, maar verloopt van het ene bestaan naar het andere.

Na de dood leven we, wanneer we niet aan deze cyclus van geboorte en wedergeboorte ontsnappen, verder in een nieuw lichaam.Het was de toeschouwers aan het semenair niet toegstaan te fotograveren of geluidsopnamen te maken.
Deze  foto's, voor zover gemaakt in Brussel, zijn echter met toestemming van de organisatie , zo vernamen we, gemaakt en werden verkocht op de boekentafel.
Eer aan de maker en dank voor het verspreiden,  ze doen iets met je. Voor een foto impressie van de dalai lama kan je hier klikken:
http://www.dalailama-belgium2006.org/album/index.html
De vertaling:
Vanuit de wens alle wezens te bevrijden,
En tot in het hart van de Verlichting,
Neem ik voortdurend toevlucht,
In de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

Met wijsheid en mededogen,
Ontwikkel ik vandaag,
In de aanwezigheid van Boeddha,
In mezelf de gedachte aan de perfecte Verlichting.
En dit voor het welzijn van alle levende wezens.

Zolang de ruimte zal blijven bestaan,
En zolang er levende wezens zijn,
Moge ik zelf verwijlen,
Teneinde het lijden uit de wereld te doen verdwijnen
klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
De initiatie van Amitayus (Boeddha van Lang Leven)

Bij binnenkomst stonden er lange rijen voor de 3 ingangen naar de zaal. Na het dagelijkse ritueel van koptelefoon halen tegen inlevering van je paspoort, sluiten we aan. Ik haal de koffie. In de rij krijgen we de tekst en een kaart met de Boeddha Amitayus. Zodra de zaal opengaat gaat iedereen gedwee naar binnen. Er staat iemand met een schenkkan met vloeistof. Vragen leert ons dat het om saffraan water gaat. Je krijgt een beetje in je handpalm geschonken, je neemt een slokje en de rest doe je over je haar. Dit staat symbolisch voor de reiniging. En daarna staat er een mevrouw met rijst. Op dat moment is het voor ons niet duidelijk waar het voor is dus we betrekken het in het ritueel van het saffraanwater. Later blijkt dat het onderdeel is van de initiatie. Op enig moment wordt de rijst in de lucht gegooit.

De voorbereidingen op de initiatie beginnen met een diepe zware bas zang van Vénérable Lama Karta. Het monotone geluid voelt en heel mijn lichaam wordt er mee gevuld. Het brengt mijn lichaam in rust en helemaal waar ik ben. De Dalai Lama zit al weer op zijn stoel en kijkt met zijn vertrouwde ogen de zaal in, als een mooi en ontwapend kind.
De Dalai Lama vertelt dat een initiatie een overdracht is. Tijdens de voorbereidingen van de initiatie maakt de Dalai Lama gebruik van een Bel en de Vajra. Dit zijn de symbolen van wijsheid en methode en horen bij elkaar. De vajra is symbool voor het onvernietigbare, het mannelijke principe. De bel is symbool voor de leegte, het vrouwelijke principe, de wijsheid.
Tijdens de initiatie worden verzen opgelezen, of zoals zo mooi vertaald, gereciteerd. En dan lezen we met z'n allen, ieder in zijn eigen taal, de tekst van ons blaadje. Drie keer achter elkaar. Om je kennis en mededogen verder te ontwikkelen is het nuttig om de verzen regelmatig te lezen. De Dalai Lama verwijst ons daarbij bijvoorbeeld naar hoofdstuk 24 van Nagarjuna.


In de boeddhistische tantra worden veel Boeddhavormen onderscheiden waarmee de mediterende zich identificeert. De Boeddhavorm wordt in de meditatie gevisualiseerd en de mediterende wordt letterlijk de gevisualiseerde Boeddha. Hier zie je de Boeddha Amitayus(Tib.Tse Pag Med) een vorm van Amitabha , Boeddha van grenzeloos licht en heersend over het westelijke Sukhavati-paradijs.(sukkha=gelukzaligheid). Amitayus houdt een vaas met onsterfelijkheidsnectar in zijn handen.Zo is hij de Boeddha van het lange leven. Een lang leven is voor boeddhisten een ideaal omdat zij zo langer in de fortuinlijke wedergeboorte als mens kunnen werken aan de bevrijding van andere wezens en zichzelf. De ingewijde krijgt van zijn Lama de mantra van Amitayus en reciteert die regelmatig met de juiste intentie.
De mantra hieronder  krijgt pas hun kracht na de initiatie (De Dalai Lama sprak het allemaal nogal vlug uit, te vlug om het mee te doen).

DRO NAM DREL DEU SAM PA JI / SANG GYE TSJ'EU DANG GEN DUN LA
DZJANG TSJ'OEB NJING POR TSJ'I KYI BAR / TAG PAR DAG NI KYAB SU TSJ'I

SJE RAB NJING TSE DANG TSJE PE / TSEUN PE SEM TSJEN DEUN DU DAG
SANG GYE DUN DOE NE GYI TE / DZOG PE DZJANG TSJOEB SEM KYE DO

DZJI SI NAM K'A GEN PA DANG / DRO WA DZJI SI GEN GYOER PA
DE SI DAG NI GEN GYOER NE / DRO WE DUN NGEL SEL WAR SJOG
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp